Post Bloccato
Thank u #esathi#... https://e-khalti.com
Shankar Jyu
Thank u #esathi#... https://e-khalti.com Shankar Jyu
10
4 Commenti 0 Shares
Aggiornamenti recenti
 • Thank u #esathi#... https://e-khalti.com
  Shankar Jyu
  Thank u #esathi#... https://e-khalti.com Shankar Jyu
  10
  4 Commenti 0 Shares
 • Often I catch myself smiling for no reason, then I realize I am always thinking of you.
  Often I catch myself smiling for no reason, then I realize I am always thinking of you.
  9
  2 Commenti 0 Shares
 • People asked how important you were to me, I smiled and replied like oxygen is to the body.
  People asked how important you were to me, I smiled and replied like oxygen is to the body.
  7
  0 Commenti 0 Shares
 • Son: Dad, what is an idiot?
  Dad: An idiot is a person who tries to explain his ideas in such a strange and long way that another person who is listening to him can’t understand him. Do you understand me?
  Son: No.
  Son: Dad, what is an idiot? Dad: An idiot is a person who tries to explain his ideas in such a strange and long way that another person who is listening to him can’t understand him. Do you understand me? Son: No.
  8
  0 Commenti 0 Shares
 • It’s okay to forget the things that hurt you in the past. But don’t ever forget the lessons it taught you.
  It’s okay to forget the things that hurt you in the past. But don’t ever forget the lessons it taught you.
  7
  0 Commenti 0 Shares
 • Every person knows how to love. But only a few people know how to keep the love alive with one person.
  Every person knows how to love. But only a few people know how to keep the love alive with one person.
  7
  0 Commenti 0 Shares
 • One hand on the pen, other on the phone, One ear lecture, other on gossip, One eye on board, other on crush, Who says student life is easy? We are very busy.
  One hand on the pen, other on the phone, One ear lecture, other on gossip, One eye on board, other on crush, Who says student life is easy? We are very busy.
  6
  0 Commenti 0 Shares
 • It’s better to be alone than surrounded by people who make you feel alone.
  It’s better to be alone than surrounded by people who make you feel alone.
  7
  0 Commenti 0 Shares
 • Why is Monday so far from Friday and Friday so near to Monday????
  Why is Monday so far from Friday and Friday so near to Monday????
  6
  0 Commenti 0 Shares
 • A black cat passing by the crossroad can stop hundreds of people what a RED LIGHT on traffic signal has failed to do for long time!!
  A black cat passing by the crossroad can stop hundreds of people what a RED LIGHT on traffic signal has failed to do for long time!!
  6
  0 Commenti 0 Shares
 • संसारमा यस्तो व्यक्ति कोही छैन, जसलाई एकपटक भायोदयको अक्सर नआएको होस् जब अवसरलाई स्वागत गर्न सम्बन्धित व्यक्ति तयार हुँदैन, तब त्यो अवसर उल्टो पाइला फर्केर जान्छ ।
  संसारमा यस्तो व्यक्ति कोही छैन, जसलाई एकपटक भायोदयको अक्सर नआएको होस् जब अवसरलाई स्वागत गर्न सम्बन्धित व्यक्ति तयार हुँदैन, तब त्यो अवसर उल्टो पाइला फर्केर जान्छ ।
  5
  0 Commenti 0 Shares
 • अध्ययनसम्बन्धी तीन नियमहरू पालन गर्न उपयुक्त हुन्छ स् -१) एक वर्षपनि पुरानो नभएको पुस्तक पढ्नु उपयुक्त हुन्छ । -२) प्रसिद्ध नभएको पुस्तक नपढ्ने । र -३) आफ्नो रुचिको विषयबाहेक अन्य पुस्तक नपढ्ने । हेनरी र्इमर्सन
  अध्ययनसम्बन्धी तीन नियमहरू पालन गर्न उपयुक्त हुन्छ स् -१) एक वर्षपनि पुरानो नभएको पुस्तक पढ्नु उपयुक्त हुन्छ । -२) प्रसिद्ध नभएको पुस्तक नपढ्ने । र -३) आफ्नो रुचिको विषयबाहेक अन्य पुस्तक नपढ्ने । हेनरी र्इमर्सन
  6
  0 Commenti 0 Shares
 • Meaning of Saraswoti bandhana--One who is so fair like garland of Kunda flower(a white flower) and snow flakes, who has worn white apparel;whose hand is placed on the stem of the Veena,

  who sits on white lotus; one who has always been worshiped by lords like Brahma, Vishnu and Shankar; I need blessings of that goddess Saraswati who completely takes away lethargy from within.
  Meaning of Saraswoti bandhana--One who is so fair like garland of Kunda flower(a white flower) and snow flakes, who has worn white apparel;whose hand is placed on the stem of the Veena, who sits on white lotus; one who has always been worshiped by lords like Brahma, Vishnu and Shankar; I need blessings of that goddess Saraswati who completely takes away lethargy from within.
  9
  0 Commenti 0 Shares
 • या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रा वृता |

  या वीणा वरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना ||

  या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभि: देवै: सदा वन्दिता |

  सा माम् पातु सरस्वति भगवति निःशेष जाड्यापहा ||

  शुक्लाम् ब्रह्मविचार सार परमाम् आद्याम् जगद्व्यापिनीम् |

  वीणा पुस्तक धारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापाहाम् ||

  हस्ते स्फाटिक मालिकाम् विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम् |

  वन्दे ताम् परमेश्वरीम् भगवतीम् बुद्धि प्रदाम् शारदाम् ||

  सरस्वत्यै नमो नित्यम् भद्रकाल्यै नमो नमः ।

  वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्यः एव च ||

  सरस्वति महाभागे विद्ये कमल लोचने ।

  विद्यारूपे विशालाक्षि विद्याम् देहि नमो अस्तु ते ||

  वीणाधरे विपुल मंगल दान शीले भक्तार्त्तिनाशिनी विरञ्चि हरीशवन्द्ये। कीर्तिप्रदेऽखिल मनोरथदे महार्हे विद्या प्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् ।।
  या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रा वृता | या वीणा वरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना || या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभि: देवै: सदा वन्दिता | सा माम् पातु सरस्वति भगवति निःशेष जाड्यापहा || शुक्लाम् ब्रह्मविचार सार परमाम् आद्याम् जगद्व्यापिनीम् | वीणा पुस्तक धारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापाहाम् || हस्ते स्फाटिक मालिकाम् विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम् | वन्दे ताम् परमेश्वरीम् भगवतीम् बुद्धि प्रदाम् शारदाम् || सरस्वत्यै नमो नित्यम् भद्रकाल्यै नमो नमः । वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्यः एव च || सरस्वति महाभागे विद्ये कमल लोचने । विद्यारूपे विशालाक्षि विद्याम् देहि नमो अस्तु ते || वीणाधरे विपुल मंगल दान शीले भक्तार्त्तिनाशिनी विरञ्चि हरीशवन्द्ये। कीर्तिप्रदेऽखिल मनोरथदे महार्हे विद्या प्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् ।।
  7
  0 Commenti 0 Shares
 • https://youtu.be/qgDxKAqLVgU?list=RDqgDxKAqLVgU&t=10 sonu nigam
  https://youtu.be/qgDxKAqLVgU?list=RDqgDxKAqLVgU&t=10 sonu nigam *_* *_* *_*
  6
  0 Commenti 0 Shares
 • 5. I’m the girl you’ll never BE.

  5. I’m the girl you’ll never BE.
  5
  3 Commenti 0 Shares
 • 4. I’m just a girl who enjoys minding her business…Literally!

  4. I’m just a girl who enjoys minding her business…Literally!
  6
  2 Commenti 0 Shares
 • 3. I want to be the girl who does shopping blindly but with the money of her own.

  3. I want to be the girl who does shopping blindly but with the money of her own.
  8
  2 Commenti 0 Shares
 • 2. I want to be the girl you fall for when everybody else is falling for you.

  2. I want to be the girl you fall for when everybody else is falling for you.
  6
  2 Commenti 0 Shares
Altre storie