Recent Updates
 • "मतलब" नभएको मान्छे,
  "म तलब" नभएको मान्छे,
  "म त लब" नभएको मान्छे । ????
  एउटै शब्द, फरक अर्थ????????
  #copy
  "मतलब" नभएको मान्छे, "म तलब" नभएको मान्छे, "म त लब" नभएको मान्छे । ???? एउटै शब्द, फरक अर्थ???????? #copy
  3
  0 Comments 0 Shares
More Stories