देश को लागी कै न गरे पनि मो मेरो timepass को लागि post गरी रहन्छु है🙏🙏🙏🙏🙏🙏 जय नेपाल