Vidya ERP
Vidya ERP
"बिध्या" बिध्यालय तथा कलेजहरु को लागि अित उपयोगी क्लाउड़ प्रध्तीमा आधािरत नेपालमा तयार गिरएको एक मात्र अन्तरास्ट्रिय स्तरको सफ्टव्येर हो । Vidya is a cloud based ERP system for school, colleges and institutions developed by Unelma Platforms Pvt. Ltd.
  • 148 Bikers vinden dit leuk
  • 27 Berichten
  • 27 foto's
  • 0 Video’s
  • 0 voorbeeld
  • Company, Organization or Institution
Social Links
Actueel
Meer blogs