मेरो माया चर्को तीम्रो मन्द मीलेन
सेन्ट छीट्ने तीम्रो मेरो गन्ध मीलेन
तिम्रो बारे एउटा साइरी लेख्छु सोचे
के गर्नु यार त्यसमा पनी छन्द मीलेन😝
मेरो माया चर्को तीम्रो मन्द मीलेन सेन्ट छीट्ने तीम्रो मेरो गन्ध मीलेन तिम्रो बारे एउटा साइरी लेख्छु सोचे के गर्नु यार त्यसमा पनी छन्द मीलेन😝
3
0 Comments 0 Shares