She: How much Do You love me
Me: साल को पात को टपरी हुनी हे बरै
नहुनी सल्लैको तिम्रो माया कति छ कति हे बरै नलाउ पछि हल्लै को।
#Now_She_is_in_Depression
She: How much Do You love me Me: साल को पात को टपरी हुनी हे बरै नहुनी सल्लैको तिम्रो माया कति छ कति हे बरै नलाउ पछि हल्लै को।😌😌❤️ #Now_She_is_in_Depression😌
Like
2
0 Comments 0 Shares 51 Views