खसेका तारा गन्दै तिमीलाई नै मागी बसेँ
खसेका तारा गन्दै तिमीलाई नै मागी बसेँ।
खसेका तारा गन्दै तिमीलाई नै मागी बसेँ खसेका तारा गन्दै तिमीलाई नै मागी बसेँ।😊
2
0 Comments 0 Shares