•संस्थागत आइसोलेसन- ३,३८१
•घरमै - ६६
•आईसीयुमा-२१६
•भेन्टिलेटरमा - १८६
•संस्थागत आइसोलेसन- ३,३८१ •घरमै - ६६ •आईसीयुमा-२१६ •भेन्टिलेटरमा - १८६
3
0 Comments 0 Shares