झूटो बोलेर सत्य बन्न नखोज्नु साथी,
सत्य बोल,तितोनै होस् तर स्वीकार्य छ,
♥️♥️
झूटो बोलेर सत्य बन्न नखोज्नु साथी, सत्य बोल,तितोनै होस् तर स्वीकार्य छ, 🌹🌹🌺🌺♥️♥️
11
0 Comments 0 Shares