हो म तिमिलाई प्रेम कत्ती गर्छु त्यो त थाहा छैन ,
तर बिहानिको पहिलो "म्यासेज,कल" र रातको अन्तिम "म्यासेज,कल " तिमिलाई मात्र हुन्छ । अब आफै सम्झ कि कत्ती प्रेम गर्छु ।
हो म तिमिलाई प्रेम कत्ती गर्छु त्यो त थाहा छैन , तर बिहानिको पहिलो "म्यासेज,कल" र रातको अन्तिम "म्यासेज,कल " तिमिलाई मात्र हुन्छ । अब आफै सम्झ कि कत्ती प्रेम गर्छु ।
1
0 Comments 0 Shares