ONLINE CLASS😂😂
म्याम : एकोहोरो पढाको पढाई 🙄

विध्यार्थी : म्यासेन्जर, facebook , insta, twitter, tiktok + class pani attending😁 yes ma'am yes ma'am 😊 all rounder 😂

म्याम : बुझ्या छ students ??

विध्यार्थी : केही वास्तै नगरि , ans= yes ma'am बुझिम 😊😊
म्याम : ल फलानो..... तिमी ले भन त ! आज मैले के पढाए ??

विध्यार्थी : ने....ए...ट , सो...लो ... छ ... म्याम , पुरै काट्टि काट्टी ... आ...को छ 😂😂
ONLINE CLASS😂😂 म्याम : एकोहोरो पढाको पढाई 🙄 विध्यार्थी : म्यासेन्जर, facebook , insta, twitter, tiktok + class pani attending😁 yes ma'am yes ma'am 😊 all rounder 😂 म्याम : बुझ्या छ students ?? विध्यार्थी : केही वास्तै नगरि , ans= yes ma'am बुझिम 😊😊 म्याम : ल फलानो..... तिमी ले भन त ! आज मैले के पढाए ?? विध्यार्थी : ने....ए...ट , सो...लो ... छ ... म्याम , पुरै काट्टि काट्टी ... आ...को छ 😂😂
5
0 Comments 0 Shares