नेपालीमा कम्प्युटरको सम्पूर्ण कोेर्सहरु अनलाइनमा सिक्न चाहनेले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ । यी सबै कोर्सहरु पनि दैनक ४० मिनेको दरले विभिन्न समूह बनाई सिकाउने प्रयत्न गरिरहेको छु । कृपया सेयर गरेर सम्बन्धित व्याक्तिहरुमा पुर्याइदिनुहुन अनुरोध छ ।

1. Fundamental of Computer (Full Course in Nepali Language): https://youtu.be/tXKh2lF5G0M
2. Microsoft Office Word (Full Course in Nepali
3. Microsoft Excel Part I: (Course in Nepali Language): https://youtu.be/fDajPszZgZM
3.1. Microsoft Excel Part II: (Course in Nepali Language): https://youtu.be/MQOrhGUS-N4
4. Microsoft PowerPoint (Full Course in Nepali Language): https://youtu.be/lzxE_plqjdw
5. Microsoft Access / Database (Full Course in Nepali): https://youtu.be/5VFXmSD527I
6. Email & Internet (Full Course in Nepali Language): https://youtu.be/Nz8J3xstOkw

7. Adobe Pagemaker (Full Course in Nepali): https://youtu.be/EML-8KGOki4
8. HTML (Full Course in Nepali): https://youtu.be/vPtj0KdWdWs
9. Basic Hardware (Full Course in Nepali): https://youtu.be/fDajPszZgZM
10. QBASIC (Full Course in Nepali): https://youtu.be/ZBgIXwLhU48
नेपालीमा कम्प्युटरको सम्पूर्ण कोेर्सहरु अनलाइनमा सिक्न चाहनेले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ । यी सबै कोर्सहरु पनि दैनक ४० मिनेको दरले विभिन्न समूह बनाई सिकाउने प्रयत्न गरिरहेको छु । कृपया सेयर गरेर सम्बन्धित व्याक्तिहरुमा पुर्याइदिनुहुन अनुरोध छ । 1. Fundamental of Computer (Full Course in Nepali Language): https://youtu.be/tXKh2lF5G0M 2. Microsoft Office Word (Full Course in Nepali 3. Microsoft Excel Part I: (Course in Nepali Language): https://youtu.be/fDajPszZgZM 3.1. Microsoft Excel Part II: (Course in Nepali Language): https://youtu.be/MQOrhGUS-N4 4. Microsoft PowerPoint (Full Course in Nepali Language): https://youtu.be/lzxE_plqjdw 5. Microsoft Access / Database (Full Course in Nepali): https://youtu.be/5VFXmSD527I 6. Email & Internet (Full Course in Nepali Language): https://youtu.be/Nz8J3xstOkw 7. Adobe Pagemaker (Full Course in Nepali): https://youtu.be/EML-8KGOki4 8. HTML (Full Course in Nepali): https://youtu.be/vPtj0KdWdWs 9. Basic Hardware (Full Course in Nepali): https://youtu.be/fDajPszZgZM 10. QBASIC (Full Course in Nepali): https://youtu.be/ZBgIXwLhU48
5
0 Comments 0 Shares