छिमेकी🦹: ओइ किन कुटेकी बुढालाइ त्यसरी ??

श्रीमती🤶: बैध्य बाको बाट औषधि 🌰लेराकी छु राम्रो सग कुटेर ख्वाउनु भन्या छ
रेन्त😁😁😁😁😁
छिमेकी🦹: ओइ किन कुटेकी बुढालाइ त्यसरी ?? श्रीमती🤶: बैध्य बाको बाट औषधि 🌰लेराकी छु राम्रो सग कुटेर ख्वाउनु भन्या छ रेन्त😁😁😁😁😁
2
0 Comments 0 Shares