बिना मतलब कसले कसलाई
सोध्छ र?
आत्मा बिना शरिरलाई मात्र त
परिवारले नि घरमा राख्दैन !
बिना मतलब कसले कसलाई सोध्छ र? आत्मा बिना शरिरलाई मात्र त परिवारले नि घरमा राख्दैन !
10
2 Comments 0 Shares