Nepali Funny Jokes
@Jokes_Nepali
·
May 4, 2016
चतुरेःयार भोली मेरो g.f को birthday छ के उपहार दिनु?
धतुरेः ring देन.
चतुरेःहया अलिक ठूलो चिज भन्न
धतुरेःत्यसो भए Tractor को टायर दे न त!!Smiling face with open mouth and tightly-closed eyes
Nepali Funny Jokes @Jokes_Nepali · May 4, 2016 चतुरेःयार भोली मेरो g.f को birthday छ के उपहार दिनु? धतुरेः ring देन. चतुरेःहया अलिक ठूलो चिज भन्न धतुरेःत्यसो भए Tractor को टायर दे न त!!Smiling face with open mouth and tightly-closed eyes
6
0 Comments 0 Shares