रोएर केहि फाइदा छैन ,
जसले माया बुझ्न् सक्दैन ,
उसले पिडा झन के बुझ्छ ?
रोएर केहि फाइदा छैन , जसले माया बुझ्न् सक्दैन , उसले पिडा झन के बुझ्छ ?
4
3 Comments 0 Shares