कहिल्यै तपाईं अरुको लागि मागेर हेर्नुस्,
कहिल्यै आफ्नो लागि माग्ने
आवश्यकता नै हुँदैन ,
कहिल्यै तपाईं अरुको लागि मागेर हेर्नुस्, कहिल्यै आफ्नो लागि माग्ने आवश्यकता नै हुँदैन ,
8
0 Comments 0 Shares