“जीवन साइकल चलाउने जस्तै हो । तपाईंलाई ब्यालेन्स राख्नको लागि, तपाई सधैँ चलाइराख्नर्ुपर्छ।” अर्ल्बर्ट आइंस्टीन
“जीवन साइकल चलाउने जस्तै हो । तपाईंलाई ब्यालेन्स राख्नको लागि, तपाई सधैँ चलाइराख्नर्ुपर्छ।” अर्ल्बर्ट आइंस्टीन
4
0 Comments 0 Shares