#मान्छेहरु लाई हाम्रो कदर तब मात्रै हुन्छ
जब उनीहरु लाई हाम्रो आवस्यक पर्छ
#मान्छेहरु लाई हाम्रो कदर तब मात्रै हुन्छ जब उनीहरु लाई हाम्रो आवस्यक पर्छ
2
0 Comments 0 Shares