स्थानिय निकाय अन्तरगर रहेर कुनै पनि जन पदादिकारिले आफ्नो ब्याक्तित्व माथी आच आउने काम कसरी गर्न सक्दछ?
स्थानिय निकाय अन्तरगर रहेर कुनै पनि जन पदादिकारिले आफ्नो ब्याक्तित्व माथी आच आउने काम कसरी गर्न सक्दछ?
Like
2
0 Comments 0 Shares 47 Views