✅ फेरि आयो है ' Refer & Earn ' भएको नेपाली App त्यसको लागि :-
१. सुरुमा यो Let's use Paywell Nepal together! Use my referrer link: https://refer.paywellnepal.com.np/SYeUFPbp3nQ4ew5P9
२.त्यस पछि Sign up मा Click गर्नु होस् ।
३. त्यस पछि Mobile Number राख्नु होस् । त्यस पछि Password create गर्नु होस् अनि Confirm password मा त्यहि password राख्नु होस् ।
४. त्यस पछि ' Do you have a referral code ' मा click गर्नु होस् । त्यस पछि referral code मा यो राख्नु होस् । #Referral code : - 1434724
५. त्यस पछि Proceed ' click गर्नु होस् । त्यस पछि आएको OTP लाई राख्नु होस् ।
६. त्यस पछि Name , gmail id र Gender select गरेर ' create paywell account ' मा click गर्नुहोस् ।
७. त्यस पछि अधि राखेको Number र password बाट account logging गर्नु होस् । त्यस पछि तपाईं रु .१० प्राप्त गर्नु हुन्छ । त्यस तपाईं पनि refer गर्नु होस् । अनि कमाउनु होस् । Referral code : - 1434724
✅ फेरि आयो है ' Refer & Earn ' भएको नेपाली App त्यसको लागि :- १. सुरुमा यो Let's use Paywell Nepal together! Use my referrer link: https://refer.paywellnepal.com.np/SYeUFPbp3nQ4ew5P9 २.त्यस पछि Sign up मा Click गर्नु होस् । ३. त्यस पछि Mobile Number राख्नु होस् । त्यस पछि Password create गर्नु होस् अनि Confirm password मा त्यहि password राख्नु होस् । ४. त्यस पछि ' Do you have a referral code ' मा click गर्नु होस् । त्यस पछि referral code मा यो राख्नु होस् । #Referral code : - 1434724 ५. त्यस पछि Proceed ' click गर्नु होस् । त्यस पछि आएको OTP लाई राख्नु होस् । ६. त्यस पछि Name , gmail id र Gender select गरेर ' create paywell account ' मा click गर्नुहोस् । ७. त्यस पछि अधि राखेको Number र password बाट account logging गर्नु होस् । त्यस पछि तपाईं रु .१० प्राप्त गर्नु हुन्छ । त्यस तपाईं पनि refer गर्नु होस् । अनि कमाउनु होस् । Referral code : - 1434724
2
1 Comments 0 Shares