संसारमा यस्तो व्यक्ति कोही छैन, जसलाई एकपटक भायोदयको अक्सर नआएको होस् जब अवसरलाई स्वागत गर्न सम्बन्धित व्यक्ति तयार हुँदैन, तब त्यो अवसर उल्टो पाइला फर्केर जान्छ ।
संसारमा यस्तो व्यक्ति कोही छैन, जसलाई एकपटक भायोदयको अक्सर नआएको होस् जब अवसरलाई स्वागत गर्न सम्बन्धित व्यक्ति तयार हुँदैन, तब त्यो अवसर उल्टो पाइला फर्केर जान्छ ।
4
0 Comments 0 Shares