Class मा teacher ले question सोध्दा लुक्नेहरु
facebook/ Instagram मा "ask me anything" भन्दै चटक देखाउदै छन् 😆😆😆
Class मा teacher ले question सोध्दा लुक्नेहरु facebook/ Instagram मा "ask me anything" भन्दै चटक देखाउदै छन् 😆😆😆
1
0 Comments 0 Shares