"ठुला पार्टीको ठुला नेताहरू भ्रष्टचारी छन।" #politics #nepal #corruption #nepalipolitics
https://www.youtube.com/watch?v=_lGBgPddYNc
"ठुला पार्टीको ठुला नेताहरू भ्रष्टचारी छन।" #politics #nepal #corruption #nepalipolitics https://www.youtube.com/watch?v=_lGBgPddYNc
129
0 Comments 1 Shares