मैले पूर्वराजालाई भेटें, अव परिवर्तनलाई कसैले रोक्न सक्दैन, नभए मुलुक रहंदैन !!
#STVChat #JibramBhandari #DrSurendraBhandari

https://www.youtube.com/watch?v=199TIqA6jhA
मैले पूर्वराजालाई भेटें, अव परिवर्तनलाई कसैले रोक्न सक्दैन, नभए मुलुक रहंदैन !! #STVChat #JibramBhandari #DrSurendraBhandari https://www.youtube.com/watch?v=199TIqA6jhA
143
0 Comments 2 Shares