सम्बन्ध बिगार्छ - पैसाले
नाता तोडिन्छ - पैसाले
भरोसा चुडिन्छ - पैसाले
धनी मातिन्छ - पैसाले
गरीब आतिन्छ - पैसाले
दलाल चोखिन्छ - पैसाले
मन्त्रि लोभिन्छ - पैसाले
😠😠😠😠😠😠
I hate पैसा👎👎👊
सम्बन्ध बिगार्छ - पैसाले नाता तोडिन्छ - पैसाले भरोसा चुडिन्छ - पैसाले धनी मातिन्छ - पैसाले गरीब आतिन्छ - पैसाले दलाल चोखिन्छ - पैसाले मन्त्रि लोभिन्छ - पैसाले 😠😠😠😠😠😠 I hate पैसा👎👎👊
12
7 Comments 0 Shares