जीवनका धेरै विफलताहरू ती मानिसहरूले अनुभव गर्छन् जसले अनुभव गरेनन् कि उनीहरू आफूले छोडेको सफलतामा कति नजिक थिए।
जीवनका धेरै विफलताहरू ती मानिसहरूले अनुभव गर्छन् जसले अनुभव गरेनन् कि उनीहरू आफूले छोडेको सफलतामा कति नजिक थिए।
8
0 Comments 0 Shares