त्यो रोजाइ नै के रोजाइ
" जसलाई मन पर्नको लागि,
आफैलाई बदलिन परोस् "
#rds7
त्यो रोजाइ नै के रोजाइ " जसलाई मन पर्नको लागि, आफैलाई बदलिन परोस् " #rds7
6
0 Comments 0 Shares