आज निकै बर्ष पछि

नेपालि किताब खोलेको

.
.
.
.
त्यो काग अझै पानि खानलाई गाग्रो
मा ढुङ्गा भर्दै रच 😂😂✌✌
आज निकै बर्ष पछि नेपालि किताब खोलेको . . . . त्यो काग अझै पानि खानलाई गाग्रो मा ढुङ्गा भर्दै रच 😂😂✌✌
13
0 Comments 0 Shares