“झूटो कुरामा पनि जसले ‘वाहवाह’ गर्छन्
हो तिनैले तिमीलाई ‘बर्बाद’ गर्छन् ..”
“झूटो कुरामा पनि जसले ‘वाहवाह’ गर्छन् हो तिनैले तिमीलाई ‘बर्बाद’ गर्छन् ..”
13
0 Comments 0 Shares