अरुको इज्जत सधैं इज्जतदार मानिसले मात्र गर्दछ।
जसको आफ्नै इज्जत छैन उसले अरुलाई के इज्जत दिन्छ र !
#Rds7
अरुको इज्जत सधैं इज्जतदार मानिसले मात्र गर्दछ। जसको आफ्नै इज्जत छैन उसले अरुलाई के इज्जत दिन्छ र ! #Rds7
5
0 Comments 1 Shares