कसै लाई चाहेर छोड्नु सजिलो छ, तर छोडेर चाहनु त्यो माया हो ।
कसै लाई चाहेर छोड्नु सजिलो छ, तर छोडेर चाहनु त्यो माया हो ।
3
0 Comments 0 Shares