खुसि को कुनई बाटो हुदैन, खुसि रहनु नै खुसि को बाटो हो ।
खुसि को कुनई बाटो हुदैन, खुसि रहनु नै खुसि को बाटो हो ।
3
0 Comments 0 Shares