Recent Updates
 • Best online platform
  Best online platform
  2
  0 Comments 0 Shares
 • Best online platform
  Best online platform
  2
  0 Comments 0 Shares
 • Best online platform😚😍😍
  Best online platform😚😍😍
  2
  0 Comments 0 Shares
 • Best website😂
  Best website😂
  2
  0 Comments 0 Shares
 • सुनसान अनि मध्यरात<br>
  कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br>
  अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br>
  बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br>
  &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br>
  कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br>
  सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br>
  कतै भत्किने त होइन??<br>
  केबल डर अनि अशान्त मन<br>
  हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  सुनसान अनि मध्यरात<br> कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br> अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br> बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br> &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br> कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br> सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br> कतै भत्किने त होइन??<br> केबल डर अनि अशान्त मन<br> हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  2
  0 Comments 0 Shares
 • सुनसान अनि मध्यरात<br>
  कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br>
  अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br>
  बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br>
  &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br>
  कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br>
  सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br>
  कतै भत्किने त होइन??<br>
  केबल डर अनि अशान्त मन<br>
  हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  सुनसान अनि मध्यरात<br> कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br> अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br> बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br> &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br> कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br> सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br> कतै भत्किने त होइन??<br> केबल डर अनि अशान्त मन<br> हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  2
  0 Comments 0 Shares
 • सुनसान अनि मध्यरात<br>
  कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br>
  अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br>
  बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br>
  &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br>
  कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br>
  सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br>
  कतै भत्किने त होइन??<br>
  केबल डर अनि अशान्त मन<br>
  हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  सुनसान अनि मध्यरात<br> कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br> अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br> बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br> &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br> कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br> सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br> कतै भत्किने त होइन??<br> केबल डर अनि अशान्त मन<br> हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  2
  0 Comments 0 Shares
 • सुनसान अनि मध्यरात<br>
  कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br>
  अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br>
  बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br>
  &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br>
  कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br>
  सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br>
  कतै भत्किने त होइन??<br>
  केबल डर अनि अशान्त मन<br>
  हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  सुनसान अनि मध्यरात<br> कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br> अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br> बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br> &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br> कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br> सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br> कतै भत्किने त होइन??<br> केबल डर अनि अशान्त मन<br> हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  2
  0 Comments 0 Shares
 • सुनसान अनि मध्यरात<br>
  कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br>
  अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br>
  बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br>
  &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br>
  कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br>
  सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br>
  कतै भत्किने त होइन??<br>
  केबल डर अनि अशान्त मन<br>
  हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  सुनसान अनि मध्यरात<br> कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br> अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br> बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br> &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br> कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br> सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br> कतै भत्किने त होइन??<br> केबल डर अनि अशान्त मन<br> हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  2
  0 Comments 0 Shares
 • सुनसान अनि मध्यरात<br>
  कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br>
  अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br>
  बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br>
  &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br>
  कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br>
  सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br>
  कतै भत्किने त होइन??<br>
  केबल डर अनि अशान्त मन<br>
  हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  सुनसान अनि मध्यरात<br> कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br> अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br> बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br> &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br> कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br> सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br> कतै भत्किने त होइन??<br> केबल डर अनि अशान्त मन<br> हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  2
  0 Comments 0 Shares
 • सुनसान अनि मध्यरात<br>
  कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br>
  अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br>
  बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br>
  &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br>
  कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br>
  सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br>
  कतै भत्किने त होइन??<br>
  केबल डर अनि अशान्त मन<br>
  हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  सुनसान अनि मध्यरात<br> कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br> अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br> बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br> &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br> कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br> सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br> कतै भत्किने त होइन??<br> केबल डर अनि अशान्त मन<br> हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  2
  0 Comments 0 Shares
 • सुनसान अनि मध्यरात<br>
  कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br>
  अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br>
  बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br>
  &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br>
  कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br>
  सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br>
  कतै भत्किने त होइन??<br>
  केबल डर अनि अशान्त मन<br>
  हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  सुनसान अनि मध्यरात<br> कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br> अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br> बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br> &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br> कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br> सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br> कतै भत्किने त होइन??<br> केबल डर अनि अशान्त मन<br> हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  2
  0 Comments 0 Shares
 • सुनसान अनि मध्यरात<br>
  कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br>
  अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br>
  बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br>
  &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br>
  कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br>
  सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br>
  कतै भत्किने त होइन??<br>
  केबल डर अनि अशान्त मन<br>
  हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  सुनसान अनि मध्यरात<br> कल्पना मा सिमित जिन्दगी,<br> अधुरा र छरपस्ट रहरहरु<br> बाध्यता र परिस्थितिकाे बिचमा,<br> &quot;निर्दाेष यो मन&quot;<br> कसैको न्यानो माया पाउने अाशमा<br> सजाएका सुन्दर सपनाहरु<br> कतै भत्किने त होइन??<br> केबल डर अनि अशान्त मन<br> हिजोआज काे दिनचर्या।😒😒
  2
  0 Comments 0 Shares
 • म कहिल्यै भन्दिन काली तिमिले म सङ्ग मात्रै प्रेम गर्नु पर्छ भनेर , यदि तिमिलाई मैले भन्दा बढी माया अरु कसैले गर्छ भने अवश्य पनि तिमीले त्यसलाई पनि तिम्रो जिन्दगीमा ल्याउ अनि मेरो जिन्दगी बाट जान तिम्रो साथिलाई भन्न सक्छौ कि फेरि उ एक्लियो
  म कहिल्यै भन्दिन काली तिमिले म सङ्ग मात्रै प्रेम गर्नु पर्छ भनेर , यदि तिमिलाई मैले भन्दा बढी माया अरु कसैले गर्छ भने अवश्य पनि तिमीले त्यसलाई पनि तिम्रो जिन्दगीमा ल्याउ अनि मेरो जिन्दगी बाट जान तिम्रो साथिलाई भन्न सक्छौ कि फेरि उ एक्लियो
  2
  18 Comments 0 Shares
 • म कहिल्यै भन्दिन काली तिमिले म सङ्ग मात्रै प्रेम गर्नु पर्छ भनेर , यदि तिमिलाई मैले भन्दा बढी माया अरु कसैले गर्छ भने अवश्य पनि तिमीले त्यसलाई पनि तिम्रो जिन्दगीमा ल्याउ अनि मेरो जिन्दगी बाट जान तिम्रो साथिलाई भन्न सक्छौ कि फेरि उ एक्लियो
  म कहिल्यै भन्दिन काली तिमिले म सङ्ग मात्रै प्रेम गर्नु पर्छ भनेर , यदि तिमिलाई मैले भन्दा बढी माया अरु कसैले गर्छ भने अवश्य पनि तिमीले त्यसलाई पनि तिम्रो जिन्दगीमा ल्याउ अनि मेरो जिन्दगी बाट जान तिम्रो साथिलाई भन्न सक्छौ कि फेरि उ एक्लियो
  2
  0 Comments 0 Shares
 • म कहिल्यै भन्दिन काली तिमिले म सङ्ग मात्रै प्रेम गर्नु पर्छ भनेर , यदि तिमिलाई मैले भन्दा बढी माया अरु कसैले गर्छ भने अवश्य पनि तिमीले त्यसलाई पनि तिम्रो जिन्दगीमा ल्याउ अनि मेरो जिन्दगी बाट जान तिम्रो साथिलाई भन्न सक्छौ कि फेरि उ एक्लियो
  म कहिल्यै भन्दिन काली तिमिले म सङ्ग मात्रै प्रेम गर्नु पर्छ भनेर , यदि तिमिलाई मैले भन्दा बढी माया अरु कसैले गर्छ भने अवश्य पनि तिमीले त्यसलाई पनि तिम्रो जिन्दगीमा ल्याउ अनि मेरो जिन्दगी बाट जान तिम्रो साथिलाई भन्न सक्छौ कि फेरि उ एक्लियो
  2
  0 Comments 0 Shares
 • जब मोबाईलमा ब्याट्री सकिन्छ ,mb सकिन्छ या नेटवर्क टिप्दैन तब बल्ल जिन्दगीका समस्या , तकलिफहरु आफ्नाहरु को&nbsp; याद आउन थाल्छन..!!
  जब मोबाईलमा ब्याट्री सकिन्छ ,mb सकिन्छ या नेटवर्क टिप्दैन तब बल्ल जिन्दगीका समस्या , तकलिफहरु आफ्नाहरु को&nbsp; याद आउन थाल्छन..!!
  2
  0 Comments 0 Shares
 • जब मोबाईलमा ब्याट्री सकिन्छ ,mb सकिन्छ या नेटवर्क टिप्दैन तब बल्ल जिन्दगीका समस्या , तकलिफहरु आफ्नाहरु को&nbsp; याद आउन थाल्छन..!!
  जब मोबाईलमा ब्याट्री सकिन्छ ,mb सकिन्छ या नेटवर्क टिप्दैन तब बल्ल जिन्दगीका समस्या , तकलिफहरु आफ्नाहरु को&nbsp; याद आउन थाल्छन..!!
  2
  0 Comments 0 Shares
 • जब मोबाईलमा ब्याट्री सकिन्छ ,mb सकिन्छ या नेटवर्क टिप्दैन तब बल्ल जिन्दगीका समस्या , तकलिफहरु आफ्नाहरु को&nbsp; याद आउन थाल्छन..!!
  जब मोबाईलमा ब्याट्री सकिन्छ ,mb सकिन्छ या नेटवर्क टिप्दैन तब बल्ल जिन्दगीका समस्या , तकलिफहरु आफ्नाहरु को&nbsp; याद आउन थाल्छन..!!
  2
  0 Comments 0 Shares
 • कालो रातको रंगिन सपनिमा जति धेरै गहिराइ मा पुगे पनि आखिर वास्तविक जिबनको यथार्थले किनार मा नै ल्याएर छाडिदिन्छ😌😌
  कालो रातको रंगिन सपनिमा जति धेरै गहिराइ मा पुगे पनि आखिर वास्तविक जिबनको यथार्थले किनार मा नै ल्याएर छाडिदिन्छ😌😌
  2
  0 Comments 0 Shares
More Stories