बाउ ले छोरा बिग्रेको कुरो त्यो दिन थाहा पायो
जब छोरा ले मासु लाई सितन भन्यो ????????????
बाउ ले छोरा बिग्रेको कुरो त्यो दिन थाहा पायो जब छोरा ले मासु लाई सितन भन्यो ????????????
41
16 Comments 1 Shares