Bhikari: saheb, yek rupaiya dinus
saheb: laaj lagdaina? sadak ma uviyera vik magna lai?
bhikari: ani k ta tero yek rupaiya ko lagi ma office kholau ta?
Bhikari: saheb, yek rupaiya dinus saheb: laaj lagdaina? sadak ma uviyera vik magna lai? bhikari: ani k ta tero yek rupaiya ko lagi ma office kholau ta?
Like
Wow
4
0 Comments 0 Shares 119 Views 0 Reviews