पसल भएकाहरूका लागि अझ बढी कमाइ गर्ने मौका -
eSewa एप डाउनलोड गर्नुहोस्, र eSewa का विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गरी थप कमाइ गर्नुहोस् ।


नोटः तपाईँ पहिले नै eSewa Customer एप छ भने तपाईँले मोबाइल को Box मा
(Point 9810838020) typ
Send गर्नुपर्छ
थप जानकारीका लागि र eSewa एप प्रयोग गर्नका लागि तलको Viber न: मा
सम्पर्क गर्न सकिन्छ
#9809712191
पसल भएकाहरूका लागि अझ बढी कमाइ गर्ने मौका - eSewa एप डाउनलोड गर्नुहोस्, र eSewa का विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गरी थप कमाइ गर्नुहोस् । नोटः तपाईँ पहिले नै eSewa Customer एप छ भने तपाईँले मोबाइल को Box मा (Point 9810838020) typ Send गर्नुपर्छ थप जानकारीका लागि र eSewa एप प्रयोग गर्नका लागि तलको Viber न: मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ #9809712191
Like
7
0 Comments 0 Shares 107 Views 0 Reviews