कति सजिलो एप ओपेन गरेर सुत्नजादा हुन्छ निदपुगेर उठ दा पनि खुलेको हुदैन ढिलाको पनि हद हुन्छ अनि यो एप ले अपडेट पनि हुदैन हाहाहाहा
कति सजिलो एप ओपेन गरेर सुत्नजादा हुन्छ निदपुगेर उठ दा पनि खुलेको हुदैन ढिलाको पनि हद हुन्छ अनि यो एप ले अपडेट पनि हुदैन हाहाहाहा
4
1 Comments 0 Shares