समयले सबै घाउहरु भरिदिन्छ भन्छन्
तर किताबका पानामा धुलो जम्दैमा....
कथाको वास्तविकता नबदलिदो है च
#rds7
समयले सबै घाउहरु भरिदिन्छ भन्छन् तर किताबका पानामा धुलो जम्दैमा.... कथाको वास्तविकता नबदलिदो है च #rds7
4
0 Comments 0 Shares