Vidya ERP
Vidya ERP
"बिध्या" बिध्यालय तथा कलेजहरु को लागि अित उपयोगी क्लाउड़ प्रध्तीमा आधािरत नेपालमा तयार गिरएको एक मात्र अन्तरास्ट्रिय स्तरको सफ्टव्येर हो । Vidya is a cloud based ERP system for school, colleges and institutions developed by Unelma Platforms Pvt. Ltd.
  • 148 Bu gibi insanlar
  • 27 Yazı
  • 27 Fotoğraflar
  • 0 Videolar
  • 0 önizleme
  • Company, Organization or Institution
Social Links
Son Güncellemeler
Daha Hikayeler