"खुशी कुनै निश्चित बिन्दु वा लक्ष्य होइन। खुशी त उत्पादन भइरहने वस्तु हो।"-एलेनोर रुजवेल्ट
"खुशी कुनै निश्चित बिन्दु वा लक्ष्य होइन। खुशी त उत्पादन भइरहने वस्तु हो।"-एलेनोर रुजवेल्ट
1
0 Comments 0 Shares