अर्को अर्थ
एयर होस्टेस= हवाइ सुन्दरी
नर्स = दबाइ सुन्दरी
मिस=पढाइ सुन्दरी
नोकर्नी =सफाइ सुन्दरी
गर्ल फ्रेन्ड= मनकी सुन्दरी
आफ्नी श्रीमती = लडाइ सुन्दरी
अर्काकी श्रीमती = बिश्व सुन्दरी😆😆😅
अर्को अर्थ एयर होस्टेस= हवाइ सुन्दरी नर्स = दबाइ सुन्दरी मिस=पढाइ सुन्दरी नोकर्नी =सफाइ सुन्दरी गर्ल फ्रेन्ड= मनकी सुन्दरी आफ्नी श्रीमती = लडाइ सुन्दरी अर्काकी श्रीमती = बिश्व सुन्दरी😆😆😅
7
0 Comments 0 Shares