देशको बिदेश नीति स्पष्ट हुनुपर्छ।
कुनैपनी दलको बिदेश नितीले राष्ट्र चल्ने होइन राष्ट्रको बिदेश नीति स्पष्ट हुन जरुरी छ। सबै देशसंग सम्बन्ध सुमधुर र सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ MCC र BRI कुनै दल बिशेश र देश बिशेशमा हामी झुक्नु हुदैन
देशको बिदेश नीति स्पष्ट हुनुपर्छ। कुनैपनी दलको बिदेश नितीले राष्ट्र चल्ने होइन राष्ट्रको बिदेश नीति स्पष्ट हुन जरुरी छ। सबै देशसंग सम्बन्ध सुमधुर र सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ MCC र BRI कुनै दल बिशेश र देश बिशेशमा हामी झुक्नु हुदैन
Like
Sad
2
2 Comments 0 Shares