अब त सुध्रनु पर्यो, अशलमान्छे बन्नु पर्यो भनेको खराब बानि नै नहुनाले समस्या
पर्यो 😬😬
अब त सुध्रनु पर्यो, अशलमान्छे बन्नु पर्यो भनेको खराब बानि नै नहुनाले समस्या पर्यो 😬😬
9
0 Comments 0 Shares