१०

कसको रुपको कुरा गर्दै छौ तिमी

कसको कुरा सुनी पल पल मर्दै छौ तिमि

म त हाम्रो छुट्टै संसार बसाउँ भनी राछु

किन मलाई यति शंका गर्दै छौ तिमी
१० कसको रुपको कुरा गर्दै छौ तिमी कसको कुरा सुनी पल पल मर्दै छौ तिमि म त हाम्रो छुट्टै संसार बसाउँ भनी राछु किन मलाई यति शंका गर्दै छौ तिमी
11
1 Comments 0 Shares