११
तिम्रो त्यो सार्हो मनलाई पानि बनाँउछु म
बाङ्गा कुरा नगर रानि बनाँउछु म
सँगै बाच्ने सँगै मर्ने कसम खाऊँ बरु
आफू शरिर बन्छु तिम्लाई परानी बनाँउछु म
११ तिम्रो त्यो सार्हो मनलाई पानि बनाँउछु म बाङ्गा कुरा नगर रानि बनाँउछु म सँगै बाच्ने सँगै मर्ने कसम खाऊँ बरु आफू शरिर बन्छु तिम्लाई परानी बनाँउछु म
11
1 Comments 0 Shares