Recent Updates
 • नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  0 Comments 0 Shares 100 Views
 • नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  0 Comments 0 Shares 90 Views
 • नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  0 Comments 0 Shares 82 Views
 • नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  0 Comments 0 Shares 81 Views
 • नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  0 Comments 0 Shares 86 Views
 • नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  0 Comments 0 Shares 78 Views
 • नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  0 Comments 0 Shares 82 Views
 • नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  नेपालले ४० वर्ष अघि लिइसकेको बैदेशिक ऋणको भाखा म्याचुअर भइसकेकोले सावा/ ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। यसवर्ष पुँजिगत खर्च बराबरको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने बजेटमा देखिन्छ। यो रकम अब वर्षेनी बढ्दै जानेछ र पुँजिगत बजेट घट्दै जानेछ। विगतमा खातको ऋण अबदेखि तिर्नै पऱ्यो। विगत १/२ दशकामा ऋण झन् झन् बढ्दै गएको र म्याचुरेशन हुदै गएकोले सावा ब्याज रकम अझै धेरै तिर्दै जानुपर्नेछ। बिकास पहिलै भएकोलेहोला अब बिकास खर्च भन्दा ऋण किराने खराच बढ्नेछ।
  0 Comments 0 Shares 80 Views
 • एउटा म छु र मेरो जिन्दगानी छ?
  अर्को मन छ, मनको छुट्टै कहानी छ
  दोन्द्द यी दुइबिच चल्छ आँखा रोइदिन्छ
  जसको सबुत स्वयम् सिरानी छ.....
  एउटा म छु र मेरो जिन्दगानी छ? अर्को मन छ, मनको छुट्टै कहानी छ दोन्द्द यी दुइबिच चल्छ आँखा रोइदिन्छ जसको सबुत स्वयम् सिरानी छ.....🤦‍♀️
  0 Comments 0 Shares 45 Views
 • एउटा म छु र मेरो जिन्दगानी छ?
  अर्को मन छ, मनको छुट्टै कहानी छ
  दोन्द्द यी दुइबिच चल्छ आँखा रोइदिन्छ
  जसको सबुत स्वयम् सिरानी छ.....
  एउटा म छु र मेरो जिन्दगानी छ? अर्को मन छ, मनको छुट्टै कहानी छ दोन्द्द यी दुइबिच चल्छ आँखा रोइदिन्छ जसको सबुत स्वयम् सिरानी छ.....🤦‍♀️
  0 Comments 0 Shares 45 Views
More Stories
ढुक्क हुनु मेरी आमा 🤗
दुनियाँ को अगाडि तिम्रो शिर झुक्ने काम कदापि गर्ने छैन 🤗🥀
 • 279 Posts
 • 2 Photos
 • 1 Videos
 • Lives in Butwal, Nepal
 • From Gulmi, Nepal
 • Male
 • Single
 • 20/05/1997
 • Followed by 1 people
Social Links