उपलब्धी लेखौ एक शब्द लेख्न सक्दिन
पीडा लेखौ स्टाटसमा अटदैन
यस्तै यस्तै छ जिन्दगी!!!😏

#Vampire
उपलब्धी लेखौ एक शब्द लेख्न सक्दिन पीडा लेखौ स्टाटसमा अटदैन यस्तै यस्तै छ जिन्दगी!!!😏 #Vampire
13
27 Comments 0 Shares