सम्बन्ध भनेको राम्रो गर्ना सम्म र राम्रो बोलना सम्म हो