हेल्लो साथि हरु आज बाट जोडिएको छु It is a so hang why?? I need a reason